Ana Sayfa » KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

Dr. Osman Özyurt Muayenehanesi (“Muayenehane”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Muayenehane tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Muayenehane tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir; Bu bilgilerin dışında kişisel verileriniz işlenecek olursa bu konu da tarafınıza bilgilendirme yapılıp açık rıza istenecektir:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Ad, Soyad, Doğum Tarihi / Doğum Yeri, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet )

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.  (Örn. Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-Posta Adresi)  

Müşteri İşlem: Ödeme işlemleri için gerekli  veri türlerini ifade etmektedir. (Örn. Fatura, IBAN, POS Kayıtları)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Ultrason Kaydı)  

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (Örn. Kan Grubu, Medikal Geçmiş, Ameliyat Bilgileri, Uygulanan Tedavi Yöntemi, Hastalık Türü, Kullandığı İlaçlar, Tıbbi Değerler, Tahlil Sonuçları)

Cinsel Hayat Bilgileri: Kişinin cinsel hayatına ilişkin bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  

Genetik Veri: Kişinin genlerinde taşınan bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Örn.Kalıtsal Hastalıklar). 

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK’nın 10. maddesi, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken veri sorumlularına aydınlatma yükümlülüğü yüklemekte ve ilgili kişilerin aydınlatılmasına yönelik olarak veri sorumlularını yükümlü kılmaktadır. İlgili madde kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Muayenehane, “ilgili kişileri”:

 • veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
 • işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,
 • ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları

konusunda bilgilendirmektedir.

Söz konusu bilgilendirme, işbu Aydınlatma Metni ile gerçekleştirilmekte olup Muayenehane, kişisel verilerini işlediği kişileri KVKK’nın 10. maddesi hükmü uyarınca bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendi uyarınca, veri sorumlusu “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Muayenehane veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup KVKK kapsamında Muayenehane ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Muayenehane’ye ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.

Dr. Osman Özyurt Muayenehanesi

Abidei Hürriyet Cad. İstasyon Apt. No:131 Kat:2, Şisli / İstanbul, 34381 Şişli/İstanbul

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Tüm bunlara göre; kişisel verileriniz,  koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, genel işyeri güvenliğinin sağlanması ve hizmet kalitemizin artırılması amacıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Muayenehane’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

Buna göre; kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere devlet kurum ve kuruluşlarına, ve özel kurum ve kuruluşlara zaman zaman aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamda ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte olup kanunen gerekli durumlarda ise onayınıza/rızanıza başvurulmaktadır.

Yine, ilgili kişi verileri, mevzuattan ve/veya sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve “İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği” başlığı altında belirtilen kişilere aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

Muayenehane, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Nasıl Koruyoruz?

Muayenehane tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve işbirliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için Muayenehane tarafından gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmakta olup; Muayenehane faaliyetlerinde kullanılan yazılımların standartlara uygun olması, çalışılan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanların bu yönde eğitim alması ve Muayenehane içinde yürürlüğe konan diğer düzenlemelere riayet edilmesi Muayenehane tarafından sağlanmaktadır.

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK 11. madde kapsamında, ilgili kişi yukarıda açıklanan haklardan herhangi birini kullanmak istediği takdirde, Muayenehane’ye veri sorumlusu sıfatıyla başvurabilecektir. İlgili kişiler, Muayenehane tarafından ilgili kişilerin kullanımı için hazırlanmış bulunan başvuru formunu aşağıdaki şekillerde Muayenehane’ye gönderir:

 • Muayenehane’nin Abidei Hürriyet Cad. İstasyon Apt. No:131 Kat:2, Şisli / İstanbul, 34381 Şişli/İstanbul adresine şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte başvuru formunu doldurması) gelinmesi,
 • Muayenehane’nin Abidei Hürriyet Cad. İstasyon Apt. No:131 Kat:2, Şisli / İstanbul, 34381 Şişli/İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilmesi.

 Başvuruda; ilgili kişinin aşağıdaki bilgilerinin yer alması zorunludur:

 • Ad, soyad ve imza
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
 • Talep konusu

Muayenehane’ye yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık tespit edilir ise, bu eksiklik veya yanlışlıkların giderilmesi en çok 30 iş günü içinde ilgili kişiden istenecek olup, ilgili eksiklik veya yanlışlık giderildiğinde başvuru cevaplandırılmak üzere derhal incelemeye alınacaktır.

Belirtilen yollar dışında iletilen başvurulara cevaben, Muayenehane, başvurunun yukarıda belirtilen yollar ile yapılması gerektiğini ilgili kişiye yazılı olarak belirtecektir.

 

RIZA VERME

Yukarıda belirtilen ve tarafıma sözlü olarak da ayrıntılarıyla açıklanan sağlık hizmetiyle ilgili olarak Dr. Osman Özyurt tarafından KVK mevzuat uyarınca Aydınlatma Metni ile bilgilendirildim; kişisel verilerimin işleneceğini anladım ve muvafakat ediyorum.

İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, bu durumda aydınlatma metninde yer verilen vasıtalardan dilediğimi seçerek size talebimi iletebileceğimi biliyorum.